REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWOJAREJESTRACJA.pl

§ 1

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego TwojaRejestracja.pl znajdującego się pod adresami internetowym

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu TwojaRejestracja.pl.

§ 2

Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób

Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują;

Serwis - serwis internetowy TwojaRejestracja.pl znajdujący się w pod adresami internetowymi podanymi w § 1, stanowiący platformę internetową, na którą składa się szeregu elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników;

Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest firma MB One

Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane za pośrednictwem tej usługi internetu;

Użytkownik - osoba fizyczna w wieku powyżej 15 lat, która skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto;

Login, Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie;

Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie (np. aktywowanie i deaktywowanie poszczególnych usług, dodawanie zdjęć itp.);

Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są na Stronie Użytkownika w Serwisie;

Baza użytkowników - zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu;

Wiadomości - usługa w Serwisie dostępna dla wszystkich zalogowanych Użytkowników, którzy po uiszczeniu opłaty wyszczególnionej w cenniku uzyskali na określony czas dostęp do tej usługi. Usługa ta daje możliwość wysłania lub odebrania wiadomości tekstowej od innego Użytkownika lub administratora.

Kartki – usługa dostępna dla wszystkich Użytkowników pozwalająca na umieszczenie wiadomości przypisanej do wybranego numeru rejestracyjnego samochodu. Kartki są dostępne dla wszystkich odwiedzających Serwis.

§ 3

Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu.

1. Właścicielem Serwisu jest Edmund Boduch

2. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci internet systemu prezentacji i wymiany informacji o Użytkownikach, prowadzonego i utrzymywanego przez Administratora, w celu umożliwienia w ten sposób nawiązywania znajomości pomiędzy Użytkownikami, wymiany poglądów i informacji. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu.

3. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików "cookies" Internet Explorer 5.0, Netscape 7.0, Mozilla 1.3 lub ich nowsze wersje).

4. Uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

5. Dodatkowe odpłatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Wysokości wszystkich opłat są dostępne w cenniku.

6. Baza Profili podlega ochronie prawnej, a administratorami danych osobowych (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w Bazie Użytkowników jest MB One z siedzibą w Chicago, USA. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższe podmioty, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Użytkowników.

7. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych w Bazie Użytkowników. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność:
a) Użytkownik tworząc konto powinien stosować hasło trudne do odgadnięcia, czyli zawierające zarówno litery jak i cyfry. Hasło powinno być nie krótsze niż 6 znaków
b) Użytkownik nie powinien stosować tego samego hasła, którego używa w innych usługach internetowych (poczta elektroniczna, serwisy aukcyjne, bankowość elektroniczna)
c) W przypadku udostępnienia swojego loginu i hasła innej osobie, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania tej osoby, tak jakby te działania podjął Użytkownik

§ 4

Usługi

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość prezentowania swoich danych i innych informacji jak również fotografii - składających się na pojecie Profilu Użytkownika, a także korzystania z szeregu innych usług Serwisu pozwalających na wymianę informacji pomiędzy Użytkownikami.

2. Przeglądanie zasobów Serwisu (Bazy Użytkowników, Kartek, Wiadomości) oraz jego poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika internetu, przy czym zakres tego dostępu dla osób nie będących Użytkownikami może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.

4. Wszystkie odpłatne usługi w Serwisie świadczone są tylko na wyraźne zlecenie Użytkownika i są dostępne po wniesieniu stosownej opłaty.

5. Pełen zakres usług Serwisu dostępny jest bez ograniczeń dla Użytkowników, którzy dokonali pełnej aktywacji konta poprzez wniesienie opłaty.

6. Dla wszystkich Użytkowników o jednakowym statusie w Serwisie, zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków.

7. Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i tego przyczynach.

§ 5

Uczestnictwo w Serwisie

1. Uczestnikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna w wieku powyżej 15 lat, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.

2. Do tego, aby założyć Konto i być Użytkownikiem Serwisu oraz korzystać z jego zasobów niezbędny jest dostęp do internetu, przeglądarka internetowa oraz posiadanie dowolnej i aktywnej Skrzynki e-mail.

3. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem Skrzynki e-mail i stron Serwisu, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji, a także na stronie „Zasady”

4. Osoba, która nie dokona aktywacji Konta założonego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, nie może korzystać z Konta.

5. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora.

6. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:

a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
b) wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych:
- adres e-mail;
- hasło do Konta;
- imię i nazwisko
- numer telefonu
- kody aktywacyjne lub innego typu poufne dane dostępowe;
- dokładna data urodzin (system podaje do publicznej wiadomości wiek Użytkownika w latach wyliczony automatycznie na podstawie podanej daty urodzin);
c) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i w późniejszej edycji Profilu, danych osobowych oraz fotografii w celach upublicznienia tych informacji poprzez ich prezentację na łamach Serwisu. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na wykorzystywanie powyższych danych, informacji i wizerunku osobistego przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna. Publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem (bez numeru telefonu, adresu e-mail).
d) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora.

7. Udostępniając zdjęcie do Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż:

a) posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby zdjęcie to mogło być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Serwisu oraz w innych mediach, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
b) wyraża zgodę na oznaczanie zdjęć przez Administratora (bez ich istotnej modyfikacji; procedura oznaczania jest zautomatyzowana systemowo) w związku z brzmieniem i na zasadach określonych w § 8 pkt 13 REGULAMINU;
c) w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego zdjęcia lub wizerunku osobistego osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

8. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.

9. Powyższe dotyczy również załączanych fotografii oraz dodatkowo, Administrator może odmówić publikacji fotografii dokonując zablokowania Strony Użytkownika, jeżeli zdjęcie będzie większe niż 300 kilobajtów, słabej jakości lub nie będzie spełniać warunków technicznych Serwisu (zbyt małe lub zbyt duże rozmiary fizyczne, nieobsługiwany format plików itp.).

10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu poprzez opcję "Skasuj konto" dostępną w panelu Twoje Konto - Ustawienia. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil Użytkownika oraz umieszczone przez niego fotografie. Usunięcie konta nie powoduje usunięcia napisanych przez Użytkownika Wiadomości oraz Kartek.

13. Usunięcie Konta może spowodować zakończenie świadczenia wszelkich lub niektórych odpłatnych usług Serwisu wykupionych przez Użytkownika, jeżeli do ich świadczenia konieczne jest ze względów technologicznych lub systemowych posiadanie Konta w Serwisie.

14. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu (np. wysyłanie lub odbieranie Wiadomości), wraz z podaniem na łamach Serwisu stosownej informacji dostępnej dla wszystkich Użytkowników. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu, pod warunkiem, że Użytkownik da należytą gwarancję przestrzegania Regulaminu.

15. Konto może zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta z Bazy Użytkowników jeżeli Administrator stwierdzi, iż:

a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;
b) Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania;
c) Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika;
d) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;
e) Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji zachowań zgodnych z Regulaminem;
f) Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.

§ 6

Zasady

Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych (odpłatnych i nieodpłatnych) do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

a) rozpowszechnianie treści pornograficznych;
b) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
c) rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;
d) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
e) publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.)

§ 7

Reklamacje

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu lub świadczonych usług mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi.

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.

3. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
4. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pisząc na adres email administratora podany na stronie Kontakt

5. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.

§ 8

Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii.

2. Administrator nie odpowiada w za zdarzenia i wydarzenia jaki mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn.

3. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

4. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

5. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

11. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.

12. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

13. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
15. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail podany na stronie Kontakt

§ 9

Zmiany Regulaminu

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

§ 10

Dostępność Regulaminu

Regulamin w aktualnej wersji jest zawsze dostępny na stronie Regulamin jak również jako plik do pobrania w formacie pdf. Pobranie regulaminu w tym formacie jest dostępne po kliknięciu TEGO LINKU

• Logowanie
Login   Hasło     przypomnij hasło
start | szukaj | aktualności | o nas | zapisz się | przypomnij hasło | przyklej kartkę | ochrona prywatności | reklama | zasady działania portalu | regulamin | cennik | kontakt |
Copyright © TwojaRejestracja.pl. All rights reserved